>> Bündner Dialekt >> Verben, Adjektive, Namen

Verben, Adjektive, Namen, Adverben

[ Dialekt Suche ]

"Bündnergschnorr" - Datenbank zum Bündnerdeutsch / -Dialekt