>> Bündner Dialekt >> Verben, Adjektive, Namen

Verben, Adjektive, Namen, Adverben

[ Dialekt Suche ]

"Bündnergschnorr" - Datenbank zum Bündnerdeutsch / -Dialekt
"ds" (graubuendner.ch)
"dr" (graubuendner.ch)
"dia" (graubuendner.ch)