>> Bündner Dialekt >> Verben, Adjektive, Namen

Verben, Adjektive, Namen, Adverben

[ Dialekt Suche ]

"Bündnergschnorr" - Datenbank zum Bündnerdeutsch / -Dialekt
"ds" (graubuendner.ch)
"dä" (graubuendner.ch)
"dr" (graubuendner.ch)
"dia" (graubuendner.ch)
"in" (graubuendner.ch)
"und" (graubuendner.ch)
"vu" (graubuendner.ch)
"zu" (graubuendner.ch)